เจโตวิมุตติ..การหลุดพ้นของจิต....1

บุคคลใดอาจจะฉลาด   คงแก่เรียน  และมีความรู้มาก  แต่ถ้าหากขาดความดำริชอบแล้ว  ก็ย่อมจะเป็นพาละ (คนโง่เขลา) ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.....หาใช่คนที่มีความเข้าใจและรู้แจ้งแทงตลอดไม่? ใช่หรือไม่
คำตอบ

พระพุทธเจ้า เคยตรัสว่า ผู้ที่ปฏิเสธ เรื่อง..ทุกข์.. แล้ว  มักจะไม่แสวงหาหนทางดำเนินเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ (มรรค ๘)  การหาหนทางเพื่อหลุดพ้นย่อมไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง สำหรับบุคคลเหล่านั้น.......บุคคลใดอาจจะฉลาด  คงแก่เรียน  และมีความรู้มาก  แต่ถ้าหากขาดความดำริชอบ(สัมมาทิฏฐิ)แล้ว ย่อมจะเป็น พาละ(.........) ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า......

มรรค ๘ จึงมีความหมายสำหรับทุกคน เพราะ เป็นหนึ่งในสี่ ของอริยสัจจ์ (ความจริงอันยิ่งใหญ่) เกิดจากการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า.....

สัทธาเป็นสิ่งแรกที่ชาวพุทธเราต้องมี ถ้าไม่มีศรัทธาแล้ว ก็จะลังเลสังสัยในพุทธศาสนา ......

ศรัทธา มี ๔ เรื่อง ที่ให้เชื่อคือ เชื่อว่ากรรมมีจริง  เชื่อว่ามีวิบากกรรม เชื่อว่าเราทำกรรมใด แล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น(ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)  และเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (อริยสัจจ์สี่)  ....

เมื่อมีสัทธาแล้ว ต้องมีปัญญาด้วย ปัญญาที่ว่านี้ เกิดจาก การฟัง  เกิดจากการใคร่ครวญธรรมะ  และเกิดการเจริญกัมมฐาน..(สมถะและวิปัสสนา).....