แบบสอบถาม

เรียน Mr_Jod
ข้าพเจ้าเป็นครูสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในรายวิชาสุขศึกษา  ในหน่วยการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ตนเองและคนในครอบครัว จึงได้ศึกษาและได้ค้นพบgotoknow.org/file/nursing/IS2007_question.doc ซึ่งเป็นแบบสอบถามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปใ้ช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป้นอย่างดี  นอกเหนือจากนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุคราะห์ Mr_Jod กรุณาจัดแบบสอบถามที่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน /โรคภูมิแพ้/โรคมะเร็ง/โรคไทรอยด์  ซึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
ครูเสก

 

 

 

คำตอบ