เล่าเรื่องประสบการณ์ ความคิด หรือความรู้ของสมาชิกกลุ่ม

เมื่วันที่ 21  กรกฎาคม 2550  ได้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม วิชาวิสาหกิจชุมชน โดยแบ่งหน้าที่กันดังนี้ คุณสมศักดิ์ ,คุณฉัตรชัย รับหน้าที่อำนวยการความสะดวกด้านต่าง ๆ  คุณประมาณ,คุณสมปอง ทำหน้าที่บันทึกภาพการทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่ม   คุณละเอียด คุณสุรีรัตน์ คุณพักตร์พริ้ง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล   คุณสมศรี  คุณวรลักษณ์ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรม   คุณมนตรี  คุณดำรงณ์  ทำหน้าที่ประสานงานกับผ้นำชุมชน   ในวันนี้ได้มีนักศึกษษกลุ่มอื่น  ๆ ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย   กิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเพราะ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
คำตอบ