ความเข้าใจในการเรียนของนักศึกษา

นักศึกษามีความสนใจการเรียนอย่างยิ่งในการลงพื้นที่และพบปะกับชาวบ้านในปีการศึกษา 2550
คำตอบ