ความประทับใจในการลงพื้นที่เกี่ยวกับการทำแผนแม่บทชุมชน

       เทอมที่แล้ว ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับการลงเวทีทำแผนแม่บทชุมชน   มีความรู้สึกว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชน และได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา    ช่วยเปิดโลกใหม่ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการพึ่งพาตนเอง โดยการรู้จักรากเหง้าของตนเอง   นำชาวบ้านจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายของครอบครัวตัวเอง   เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองใช้จ่ายอะไรมากน้อยขนาดไหน  และทำให้ชาวบ้านรู้สึกตัวเองว่าควรจะทำอะไรในการลดรายจ่ายของครอบครัว  จนได้เกิดแผนของครอบครัวขึ้น  และนำไปสู่แผนของชุมชนต่อไป   

       ประทับใจสมาชิกในกลุ่มที่ได้ช่วยกันดำเนินการในแต่ละขั้นตอนในการลงพื้นที่อย่างร่วมมือร่วมใจกันทุกคนมีส่วนร่วมกันทำงานจนทำให้เกิดแผนขึ้นมาได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาที่ได้เสียสละเวลาไปร่วมลงพื้นที่ทุกครั้ง  และขอขอบคุณเพื่อน ๆ กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้ไปร่วมสังเกตุการณ์และช่วยทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกอุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว 

คำตอบ