ติดต่อไปบรรยาย

พี่ไสวครับ..เจ้าหน้าที่หลักสูตร บนต.กทม.ติดต่อให้พี่ไปบรรยาย ผมติดต่อพี่ไม่ได้ ถ้าพี่อ่านข้อความแล้วกรุณาติดต่อน้องกุ๊กด้วยครับ....จาก อ.จอก

                                

คำตอบ
not yet answered
การร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้จำเป็นจะต้องกำหนดเงื่อนไขบางอย่างเป็นพิเศษมากกว่าปกติ เนื่องจากเพิ่งผ่านการยึดอำนาจมาไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากการรับสมัครเลือกตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า เป็นการต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจ "ในทัศนะคติคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากการสมัครรับเลือกตั้งจาก ส.ส. แต่เมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแล้ว เชื่อว่าไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายไปบังคับทุกเรื่อง เพราะตอนนั้นคนจะตระหนักได้ว่า ควรทำอย่างไร แต่รัฐธรรมนูญครั้งนี้ คงต้องบัญญัติเอาไว้ให้ชัดเจนเป็นพิเศษว่า นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการรับสมัครเลือกตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น การมาทำงานด้านการเมืองต้องมีความเป็นมืออาชีพ เพราะการเมืองไม่ใช่ของเล่น จำเป็นจะต้องมีคนที่มีความสมัครใจ และมีความตั้งใจ รวมทั้งต้องเข้าใจกลไกบริหารบ้านเมือง จะต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงาน ซึ่งเข้าใจดีว่าคนสนใจการเมืองมาก แต่ไม่อยากเข้ามาเล่นการเมือง เนื่องจากภาพการเมืองมีภาพลบ ต้องแสดงตัวเปิดเผยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเหนื่อยในการเลือกตั้ง ดังนั้นอยากให้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยพระราชทานไว้ว่า การส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข ตรงนี้ผู้ที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรได้ตระหนักตรงนี้เอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตามอย่าได้หวังว่า การเชิญบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านการสมัครรับเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะดี เพราะเขาจะไม่มีสำนึกรับผิดชอบในการบริหารเหมือนกับผู้ที่ผ่านการเลือกตั้ง ในอดีตภายหลังการทำปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อการสืบทอดอำนาจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มักต้องการนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศ แม้ว่าในความเป็นจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100 % ดีไปหมดทุกอย่าง แต่ในที่สุดแล้วคุณสมบัติเหล่านี้สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ สิ่งที่คนให้ความสนใจเป็นเรื่องการบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเป็นส.ส.ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะไม่ใช่ว่า เมื่อเขียนบทบัญญัติเอาไว้แล้วจะไม่เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ดังนั้นควรเขียนบัญญัติเอาไว้ว่า ถ้าในภาวะที่เกิดวิกฤติประเทศชาติไม่มีทางออกให้ประชาชนเป็นผู้ลงประชามติเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีจากคนภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะวิกฤติเกิดปัญหา การที่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. เป็นเพราะว่าที่ผ่านมามีการแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการกลุ่มเดียว ซึ่งปัจจุบันได้มีข้าราชการหลายกลุ่มเข้าร่วมด้วย ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ควรคิดถึงบริบทสถานการณ์ทางการเมืองที่ปัจจุบันเกิดความแตกแยกด้วย การเขียนรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทางให้ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีจะนำไปสู่การทำรัฐประหารได้ ตั้งแต่การทำรัฐประหาร 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่าขณะนี้สังคมไทยกำลังเกิดความแตกแยก เป็นฝ่ายที่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ และไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมที่จะเกิดความขัดยังตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญเห็นปัญหาและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรงก็จะต้องนำมาพิจารณา ซึ่งการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนทำให้ความขัดแย้งตรงนี้หมดไป “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาภายหลังการรัฐประหาร องค์การที่ร่างรัฐธรรมนูญทำอย่างไรจะยืนยันกับประชาชนให้มั่นใจได้ว่า คนที่ใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จจะมีแค่เท่าที่เคยเกิดขึ้น จะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงองค์กรต่างๆเหมือนในอดีต และจะไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกระบวนการใช้อำนาจ ตรงนี้คิดว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญบางท่านยังไม่ตระหนัก คงต้องทำให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน”
รัฐธรรมนูญฉบับปี 50 มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ที่มีสาระสำคัญหลายๆ เรื่อง  อย่างเช่นที่เด่นๆ คือ มุ่งจะแก้ปัญหาใน 4 แนวทาง  คือ  คุ้มครอง  ส่งเสริม  และขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ลดการผูกขาดอำนาจรัฐ  และขจัดการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม  ทำให้การเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  ทำให้ระบบตรวจสอบเข้มแข็ง  และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                             จะเห็นได้ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2540 ในหลายประเด็น  โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิ  และเสรีภาพของประชาชน  ยังคงไว้เหมือนเดิมหลายอย่าง  เช่น  สิทธิที่จะได้รับการศึกษาฟรี 12 ปี (ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง)                ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพิ่มสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกหลายเรื่อง รวมทั้งสิทธิในการติดตามและร้องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสิทธิที่จะเข้าชื่อ 100,000 คน  เพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ                ส่วนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  ยังไม่ได้รับคุ้มครองเหมือนกับรัฐธรรมนูญ 2540 นอกจากห้ามปิดหนังสือพิมพ์  สถานีวิทยุ  และโทรทัศน์แล้ว  ยังห้ามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสาร                     ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้การทำให้รัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายสูงสุดที่แท้จริง  มีความศักดิ์สิทธิ์จริง  ทุกฝ่ายปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด  ทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์  ไม่มีผู้กล้าละเมิด  แม้ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจมากมายแค่ไหน  ผู้ที่บังอาจละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยความจงใจจะต้องได้รับโทษ  จากการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ผ่านมา  ไม่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง  องค์กรผู้มีอำนาจตรวจสอบถูกแทรกแซง  ครอบงำโดยอำนาจอื่น                        ทุกวันนี้กำลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้  แม้ว่าจะร่างเสร็จเรียบร้อย  แต่ยังมีขั้นตอนสำคัญคือการลงประชามติที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย  รัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน  กำลังอยู่ในขั้นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางของผู้คนในสังคม  มีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย  คงต้องใช้เวลาที่จะให้ทุกฝ่าย สมานฉันท์กัน  การเลือกตั้ง  การมีรัฐบาลใหม่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะนำพาประชาชาติให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี  ถ้าปฏิบัติตามร่างรัฐธรรมนูญ 2550 อย่างเคร่งครัด  และนายกฯ ต้องมี   เอกภาพในการบริหารประเทศ  ทหารต้องไม่เข้ามาแทรกแซงกับการเมือง