พระอภัยมณี

ตาล

วรรณคีเรื่องพระอภัยมณีได้ให้คุณค่าอะไรบ้าง

คำตอบ
not yet answered
ภาทิพ

คุณค่า  อยู่ตอนล่างของเว็บนี้ กรุณาอ่านแบบสำรวจ

http://www.st.ac.th/bhatips/apaimani.html