การพัฒนาระบบประเมินผล

ขออณุญาติเรียนถามอาจารย์ว่า 

1. ต้องการพัฒนาระบบการประเมินผลภาพรวมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์  โดยการนำระบบการจัดการความรู้มาช่วย  มีกระบวนการอย่างไรบ้าง   

2. การประเมินผลแนวใหม่ที่สามารถผลิตผลการประเมินที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ได้  ควรใช้เครื่องมือ / วางระบบอย่างไร

3. แนะนำชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

คำตอบ
not yet answered
นาย นุกูล นิยมไทย
.ในฐานะที่เคยทำงานด้านการบริหาร กำกับติดตามการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลทั้งในของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เคยใช้ระบบของการประเมินงานขององค์กรต้นสังกัดคือ ปรเมินระบบ 4A คือ A1 )ประเมินจากดูว่ามีการทำงานภายใต้ของความตระหนักในสิ่งที่จะทำเพียงใดเรียกว่า Awareness ตรวจสอบได้จากการมี กลยุทธ์ โครงการ แผนงาน กิจกรรม  อยู่ในองค์กรนั้นๆ A2 คือการดำเนินการเป็นอย่างไรภายในองค์กรสำหรับเรื่องนั้น ร่องรอยหลักฐานที่บ่งบอกว่าได้ดำเนินการเรื่อนั้นมีอะไรให้เห็นเชิงประจักษ์ อาจเก็บในรูปเอกสาร  ภาพถ่าย ข้อมูล สารสนเทศ ซึ่งเรียกว่า Attempt ส่วน A3 นั้นเป็นผลของการดำเนินงานในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรองค์กรอาจนำเสนอให้เห็นเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของงานว่า ก่อนดำเนินการ  ขณะดำเนินการและหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เรียกว่า Achieftment   หากองค์กรใดมีการดำเนินการระดับคุณภาพจาก A1-A3 นั้นสมบูรณ์ผลสำฤทธิ์ของงานได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำได้อย่างต่อเนื่อง มีระดับการพัฒนาถือว่างานนั้นได้รับการรับรองเป็นแบบอย่างได้ เรียกว่า ได้ A4 คือ Accredit  จีงเป็นระบบการประเมินที่ขอเสนอให้สมาชิกไว้แลกเปลี่ยนกันครับ

ลองค้น Empowerment Evaluation  และ Uotcome Mapping ศึกษาดูนะครับ

คำถามนี้ตอบยากครับ    มันมีรายละเอียดมากและขึ้นกับบริบทขององค์กรด้วย

วิจารณ์

แก้เป็น Outcome Mapping ครับ     ใน Gotoknow ก็มีหลายบันทึก

วิจารณ์

ทฤษฎีนะมีมาก อาจมีบางมหาวิทยาลัยที่ได้ประยุกต์การใช้หลักการประเมินทำให้บุคลากรมีกำลังใจในการทำงาน แต่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเมินโดยระบุว่าพิมพ์เอกสารได้กี่แผ่น ไปราชการได้กี่แต้ม สอนได้กี่แต้ม มีความสามัคคีได้กี่แต้ม แล้วก็เป็นคนของใครก็จะมีแต้มเพิ่ม มหาวิทยาลัยไทยก็ยังเป็นเหมือนกับราชการไทยทั่วไป ขาดหลักนิติธรรมและนิติรัฐ