รายการ Address ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน สป.

สำนักอำนวยการ    

http://gotoknow.org/blog/BA-MOE 

ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

http://gotoknow.org/blog/bictmoe 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

http://gotoknow.org/blog/kmops 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

http://gotoknow.org/blog/Dhama 

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

http://gotoknow.org/blog/bureau 

สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ

http://gotoknow.org/blog/asan 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

http://gotoknow.org/blog/bps-km 

สำนักนิติการ

http://gotoknow.org/blog/niti0209 

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

http://gotoknow.org/blog/moe 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

http://gotoknow.org/blog/check 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

http://gotoknow.org/blog/psdg 

สำนักงาน ก.ค.ศ.

http://gotoknow.org/blog/otetc-km 

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

http://gotoknow.org/blog/nfe-km 

สำนักงานรัฐมนตรี

http://gotoknow.org/blog/websms
คำตอบ