ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การสอนได้จริง
คำตอบ
not yet answered
นาย สุรัตน์ กุลศรี
การนำเอา Backward Designe ไปใช้ในการจัดทำแผนนการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะคล้ายกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ครูเคยปฏิบัติอยู่ก้อนแล้ว กลับกันเพียงแต่ขั้นตอนการจัดทำเท่านั้นโดยครูจะต้องกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนว่านักเรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม อะไรบ้าง แล้วต้องออกแบบการวัดและประเมินผลล่วงหน้าให้ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านว่าจะประเมินผลด้วยวิธีการใด และใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะประเมินผลได้ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้จริง  จากนั้นจึงจะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวางแผนการวัดและประเมินผลที่วางไว้ทุกด้าน