โครงการKM

อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรเป็นสาเหตุให้คิดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คะ

คำตอบ
not yet answered
นายกุณฑล ราชนิล

   โครงการวิจัยนี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมาก ขอขอบคุณ ดร.นกและคณะที่กรุณานำสิ่งดี ๆ มาให้ครู กทม.เขต 3

                                     กุณฑล