การจัดทำห้องวิทยบริการ

ในกรณีที่จะจัดทำห้องวิทยบริการในโรงเรียนขนาดเล็กควรดำเนินการอย่างไรภายในข้อจำกัดที่มีงบประมาณน้อย
คำตอบ

ภายใต้ขอจำกัดด้านงบประมาณ และยังไม่ต้องคำนึงถึงระบบสารสนเทศแบบออนไลน์  อาจดำเนินการได้ดังนี้

1. จัดหาสถานที่ ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากนัก อาจกั้นส่วนหนึ่งของห้องพักครู หรือห้องสมุด

2. จัดหาเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย หลายอย่างเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการอยากจะเผยแพร่อยู่แล้ว (ฟรี) โดยเฉพาะเอกสารจากสภาวิจัย , สมศ , คุรุสภา , ฯลฯ

3. หากลยุทธ์ให้ครูเข้ามาศึกษาค้นคว้า

4. เอกสารควรต้องใหม่ และทันสมัย (ในเชิงวิชาการ) ตลอดเวลา