การสอนภาษาไทยด้วยลิเก

  วิธีการฝึกนักเรียนให้สนใจภาษาไทยด้วยลิเกนี้เริ่มต้นอย่างไรครับ

                                    กุณฑล

คำตอบ
นำนักเรียนไปชมการแสดงลิเกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแสดงจริงๆก่อน  แล้วจึงฝึกวิธีร้องและวิธีรำให้เขาภายหลัง