อยากได้ความรู้เพิ่ม

นอกจากใช้ลิเกสอนวรรณคดีแล้ว  เราจะใช้ประสบการณ์จริงอื่น ๆในการสอนภาษาไทยอย่างไรดีคะ

คำตอบ
นำนักเรียนไปดูการแสดงต่างๆ เช่นการแสดงโขนที่โรงละครแห่งชาติใช้สำหรับสอนเรื่องรามเกียรติ์ ฯลฯ