การสอนสุภาษิตพระร่วง

วิธีนี้หากจำนวนนักเรียนมีมากนักเรียนจะมีโอกาสสอบถามสุภาษิตจากเพื่อนได้ทั่วถึงหรือไม่
คำตอบ

    ในเวลาที่ครูกำหนดนักเรียนไม่สามารถสอบถามความหมายของสุภาษิตได้ครบถ้วนทุกสุภาษิตค่ะ  กิจกรรมเพียงแต่เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิด  เริ่มจากสุภาษิตน้อย ๆ ก่อนเมื่อคิดเป็นแล้ว  ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำค่ะ 

    ซึ่งเนื้อหาของสุภาษิตพระร่วงไม่ถึงกับยากมากเพียงแต่ต้องใช้ความคิดในระดับหนึ่งซึ่งไม่ยากนักค่ะ  เช่น " เมื่อน้อยให้เรียนวิชา  ให้หาสินเมื่อใหญ่ "  " ไปบ้านท่านอย่านั่งนาน"