อยากได้ข้อมูลเพิ่ม

อยากรู้วิธีการสอนสุภาษิตพระร่วงให้น่าสนใจ

คำตอบ

  วิธีการสอนสุภาษิตพระร่วงอีกอย่างที่คิดว่าดี คือ  การกระตุ้นให้นักเรียนได้ลองคิดประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันว่า  เนื้อหาในสุภาษิตวรรคใด เหมาะกับปัจจุบัน  และ สุภาษิตวรรคใดไม่เหมาะสม

  ยกตัวอย่าง  สุภาษิตวรรคที่ว่า  "เมื่อน้อยให้เรียนวิชา   ให้หาสินเมื่อใหญ่ "  นักเรียนคิดว่าเหมาะสมกับยุคปัจจุบันหรือไม่  นักเรียนบางคนก็คิดว่าเหมาะ  บางคนก็คิดว่าไม่เหมาะ  แล้วครูก็ให้นักเรียนสนทนาแสดงความคิเดห็น  หรือเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วยกตัวอย่างประกอบ