การศึกษาปฐมวัย

บัวทอง งามวงศ์

เรียน  อาจารย์มานิตย์

เรื่อง  สื่อการสอนหนูได้ทำส่งอาจารย์แล้วค่ะ

         ปัจจุบันที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ท  เพราะอยู่ในชนบทยังไม่มีสายโทรศัพท์ผ่าน  แต่ก็พยายามทำงานส่งอาจารย์ตามที่อาจารย์มอบหมายให้

                          ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

                                บัวทอง   งามวงศ์

                                 ค.บ.35.4.1

                                 การศึกษาปฐมวัย

                           

คำตอบ