Webblogกับการเรียนรู้

ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญใช้ Webblog ในการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียนอย่างไรบ้าง
คำตอบ
ที่โรงเรียนหรือครับ ก็ใหการอบรมครับก็หลายรุ่นเลยครับครั้งละไม่เกิน 25 คนครับ แล้วก็ให้คุณครูเขียนเรื่องเล่าสัปดาห์ละครับโดยให้นักเรียนไปสัมภาษครับจากนั้นก็จะนำส่งสู่ blog น่ะครับ ส่วนนักเรียนน่ะครับก็จะไห้ความรู้นักเรียนหนึ่งกลุ่มจากนั้นให้นักเรียนไปเผยแพร่ต่อครับและมีการเล่าเรื่องสัปดาห์ละครั้งน่ะครับเพื่อนำเข้าสู่ blog ครับ