สมาธิ

เราจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น
คำตอบ

จัดกิจกรรม เพลง เกมส์ หรือ นิทาน ที่น่าสนใจ

เป็นการชักจูงใจ ตรงกับความสนใจของผู้เรียน

ผู้เรียนจะเกิดสมาธิเอง