กำหนดการวันที่ 13 ก.ค. ครับ

  
 

กำหนดการ KM workshop

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.20 น.

เปิดงาน.ชม VCD เรื่อง "ตีกอล์ฟ" (คุณอำนวย-เพิ่มเติม)

09.20-09.50 น.

เกริ่นนำ KM workshop โดย อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (25 นาที)

09.50-10.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (ระหว่างพักจักรูปแบบโต๊ะเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน)

10.20 - 10.25 น.

กิจกรรม เตรียมใจเพื่อการแบ่งปัน

10.20-12.00

กิจกรรม เรื่องเล่า เร้าพลัง  "ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร" โดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (พร้อมทั้งขียน Card ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) ของเรื่องเล่าของตนเอง)

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -13.40

เรื่องเล่าประทับใจ + บรรยากาศในกลุ่ม โดย ทีมงานแต่ละกลุ่ม

13.40 -14.20

ระดมสมองเพื่อจัดการกับ “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) เป็น “แก่นความรู้ (Core competence)” โดยใช้ Card  Technique พร้อมทั้งสรุปแก่นความรู้

14.20 -15.00

AAR

15.00 -15.30

สรุปกิจกรรม KM โดย อ.บีแมน

คำตอบ