ให้การอบรมสื่อ E-book

อยากให้จัดอบรม  หรือให้ความรู้การผลิตสื่อ E-book   เข้าไปอ่านบทความของ ศน.แล้วที่ http://eduarea.bkk2ict.net/flip_e_book/flip_publisher1.htmแต่ยังไม่เข้าใจ  ทำไม่ได้ 

เมื่อไหร่เปิดอบรมแจ้งด้วยค่ะ

ขอบพระคุณ

คำตอบ
not yet answered
ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูอาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิต-นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550  รุ่นที่สอง ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2550  รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม 

ผมได้นำเสนอโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว ซึ่งเป็นระดับ Advance กว่า ประโยชน์กว้างขวางกว่า แต่ถ้าต้องการเรื่องนี้จริง  คงใช้เวลาประมาณ  15 นาทีตอนอบรม e-Learning ให้นะครับ