รายงานชิ้นที่ 9 วิจารณ์หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   พอดีในคาบหนูจำชื่อหนังสือผิดค่ะ หนังสือที่หนูจะเขียนวิจารณ์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ของ Andreas F. Lowenfeld เรื่อง Internation Economic Law  ของ Oxford University Press : first edition 2002 จะได้ไหมคะ? แล้วอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับกรณีศึกษาไหมคะ?
คำตอบ

ไม่ขัดข้องที่คุณดวงเด่นจะทำงานวิจารณ์หนังสือของ Andreas F. Lowenfeld เรื่อง Internation Economic Law  เริ่มต้นงานได้เลย

ลองศึกษาวิธีการวิจารณ์หนังสือกฎหมายซิคะ ดูตัวอย่างในวารสารกฎหมายต่างๆ ได้ค่ะ

ดวงเด่น

     ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับคำแนะนำ

     แต่หนูเริ่มลังเลว่ามันจะหนาไปหรือเปล่าค่ะ? 

     อีกเล่มหนึ่งที่หนูดูๆ อยู่ค่ะว่ามันมีประมาณ 170 หน้าค่ะ เพราะบางที่อาจเปลี่ยนแผนค่ะ...แต่อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ก่อนว่ากรณีเรื่องที่สองที่หนูเลือกจะใช้ได้หรือไม่คะ หากหนูเปลี่ยนหนังสือ ชื่อว่า"International Economic Organizations in the International Legal Process"  ของ Sergei A. Voktovich (1995) MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS

    

Archanwell

จะเปลี่ยนก็ได้ค่ะ

ดวงเด่น
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจารณ์หนังสือดังนี้ค่ะ                1.ไม่ทราบว่างานนี้เป็นงานวิจารณ์หรือวิเคราะห์หนังสือคะ? เนื่องจากยังไม่ค่อยค่ะแน่ใจว่าจะเข้าใจชัดเจนหรือไม่เกี่ยวกับถ้อยคำดังกล่าวเนื่องจากในเชิงความหมายและวิธีการทำต่างกัน                ทั้งในวารสารกฎหมายบางเล่มใช้คำว่าวิเคราะห์กฎหมายหรือวิเคราะห์ฎีกา แต่เมื่อดูวิธีคิดเป็นการวิจารณ์เนื่องจากมีการมองเชิงคุณค่า(ข้อดี-ข้อเสียอย่างไร) ติชมข้อบกพร่องของผลงานเทียบกับหลักกฎหมายตามหลักทั่วไปหรือความเห็นในทางกฎหมายต่างๆ และการเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง              ส่วนวิเคราะห์ เป็นแสดงรายละเอียดในแง่ของการแยกโครงสร้างของวัตถุที่ต้องการศึกษา                2.รายละเอียดและขอบเขตของการวิจารณ์หรือวิเคราะห์ ในแง่เนื้อหาของหนังสือ (contents) หากเนื้อหามีจำนวนมาก (หนังสือประมาณ 200 หน้า) ต้องวิจารณ์ฯทุกหัวข้อในหนังสือหรือไม่ เพียงใดคะ?  และจะมีวิธีการกำหนดขอบเขตอย่างไรคะในการวิจารณ์ฯ?                3.ในการวิจารณ์ฯ ต้องนำกลับนำพิจารณาในบริบทของประเทศไทยด้วยหรือไม่คะ?                 4. อย่างไรก็ตาม ตามที่หนูเข้าใจ ได้ลองกำหนดเค้าโครงในการเขียนมาดังต่อไปนี้ค่ะแนวที่ 1                                1)บทนำ  จะกล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาวิจารณ์ฯ และหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                2)การวิจารณ์ฯ                                      1.สรุปข้อเท็จจริงและโครงสร้างของหนังสือว่ามีเนื้อหาโดยสังเขปอย่างไรบ้าง(หนังสือเรื่อง : International Economic Organizations in the International Legal Process ของ Sergei A. Voitovich )                                   2.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือ                                    -กฎหมายระหว่างประเทศ                                    -กฎหมายภายใน                                  3.การพิจารณาหนังสือมีข้อบกพร่องอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศควรจะมี(ความครบถ้วนของเนื้อหาของหนังสือ)                                    -พิจารณาประเด็นปัญหาแยกเป็นประเด็น ว่าหลักทั่วไปหรือแนวความคิดพื้นฐานมีว่าอย่างไร และกรณีตามหนังสือเป็นอย่างไร ความเห็นแย้งทางทฤษฎีแล้วเปรียบเทียบกันว่าควรจะเป็นไปในทางใดและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา(ความเห็นของผู้วิจารณ์ฯ) เช่น ควรจะต้องเพิ่มเติมส่วนใดเข้าไปในหนังสือบ้าง                                    4. บทสรุป    หรือ            แนวที่ 2พิจารณาเปรียบเทียบกับ โครงสร้างของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเอกสารประกอบการเรียนในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2549 ที่แบ่งหัวข้อต่างๆ ที่หนังสือควรจะมีได้แก่1.       บทนำ2.       ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์3.       นโยบายและความขัดแย้ง4.       ลักษณะทางกฎหมาย-ความสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ-การเข้าร่วม                                5. หลักการพื้นฐานหรือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                6. บทสรุป

     ไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะอาจารย์

       ***หมายเหตุ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติม หากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของการทำงานชิ้นนี้หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ดวงเด่น

ขอโทษอย่างสูงเลยค่ะที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะ เพราะหนูพิมพ์ทันที่ข้อมูลจะหายบ่อยค่ะ แม้ว่าจะบันทึกแล้ว.. ขออนุญาตวางใหม่นะคะ

 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจารณ์หนังสือดังนี้ค่ะ

   1.ไม่ทราบว่างานนี้เป็นงานวิจารณ์หรือวิเคราะห์หนังสือคะ? เนื่องจากยังไม่ค่อยค่ะแน่ใจว่าจะเข้าใจชัดเจนหรือไม่เกี่ยวกับถ้อยคำดังกล่าวเนื่องจากในเชิงความหมายและวิธีการทำต่างกัน

   ทั้งในวารสารกฎหมายบางเล่มใช้คำว่าวิเคราะห์กฎหมายหรือวิเคราะห์ฎีกา แต่เมื่อดูวิธีคิดเป็นการวิจารณ์เนื่องจากมีการมองเชิงคุณค่า(ข้อดี-ข้อเสียอย่างไร) ติชมข้อบกพร่องของผลงานเทียบกับหลักกฎหมายตามหลักทั่วไปหรือความเห็นในทางกฎหมายต่างๆ และการเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง

    ส่วนวิเคราะห์ เป็นแสดงรายละเอียดในแง่ของการแยกโครงสร้างของวัตถุที่ต้องการศึกษา

   2.รายละเอียดและขอบเขตของการวิจารณ์หรือวิเคราะห์ ในแง่เนื้อหาของหนังสือ (contents) หากเนื้อหามีจำนวนมาก (หนังสือประมาณ 200 หน้า) ต้องวิจารณ์ฯทุกหัวข้อในหนังสือหรือไม่ เพียงใดคะ?  และจะมีวิธีการกำหนดขอบเขตอย่างไรคะในการวิจารณ์ฯ?

   3.ในการวิจารณ์ฯ ต้องนำกลับนำพิจารณาในบริบทของประเทศไทยด้วยหรือไม่คะ?

   4. อย่างไรก็ตาม ตามที่หนูเข้าใจ ได้ลองกำหนดเค้าโครงในการเขียนมาดังต่อไปนี้ค่ะ

แนวที่ 1     

   1)บทนำ  จะกล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาวิจารณ์ฯ และหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   2)การวิจารณ์ฯ

1.สรุปข้อเท็จจริงและโครงสร้างของหนังสือว่ามีเนื้อหาโดยสังเขปอย่างไรบ้าง(หนังสือเรื่อง : International Economic Organizations in the International Legal Process ของ Sergei A. Voitovich )2.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือ    -กฎหมายระหว่างประเทศ

    -กฎหมายภายใน

3.การพิจารณาหนังสือมีข้อบกพร่องอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศควรจะมี(ความครบถ้วนของเนื้อหาของหนังสือ)

    -พิจารณาประเด็นปัญหาแยกเป็นประเด็น ว่าหลักทั่วไปหรือแนวความคิดพื้นฐานมีว่าอย่างไร และกรณีตามหนังสือเป็นอย่างไร ความเห็นแย้งทางทฤษฎีแล้วเปรียบเทียบกันว่าควรจะเป็นไปในทางใดและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา(ความเห็นของผู้วิจารณ์ฯ) เช่น ควรจะต้องเพิ่มเติมส่วนใดเข้าไปในหนังสือบ้า

 4. บทสรุป

แนวที่2 พิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเอกสารประกอบการเรียนในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2549 ที่แบ่งหัวข้อต่างๆ ที่หนังสือควรจะมีได้แก่

   1. บทนำ

   2.ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

   3.นโยบายและความขัดแย้ง

   4.ลักษณะทางกฎหมาย

-ความสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ

-การมีส่วนร่วม

   5.หลักการพื้นฐานหรือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   6. บทสรุป    ไม่ทราบว่าหนูเข้าถูกต้องคะ และในแนวทางทั้งสองแนวทางใดเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วคะ?***หมายเหตุ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติม หากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของการทำงานชิ้นนี้หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอนุญาตวาง