แปลบทดคลงโลกนิติ

วรวรรณ

    นกน้อยขนน้อยแต่     พอตัว

รังแต่จุเมียผัว                 อยู่ได้

มักใหญ่บ่อมคนหวัว      ไพเพิด

ทำแต่พอตัวไซร้            อย่าให้คนหยัน

แปลว่าไรค่ะ

คำตอบ

ตอบให้แล้วนะคะ

ภาทิพ

คำประพันธ์บทนี้สอนให้คนประมาณตน
รู้จักความพอดี  พอเหมาะตามฐานะ รายได้แห่งตน
เช่นเดียวกับนกที่สร้างที่อยู่อาศัยพอเหมาะแก่ตัวมันเอง

สอดคล้องกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ