มีประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศใดไหมคะที่ควรนำมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ ?

อ.แหววอยากชวนประชาคมนักวิจัยด้านนิติศาสตร์คุยในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ควรจะเอามาทำวิทยานิพนธ์ ก็เลยกระโดดออกไปที่เว็บของ อ.คัมภีร์ แก้วเจริญ แล้วตั้งกระทู้ดังข้อความข้างล่างในกระดานข่าวของท่าน เชิญนักศึกษาและเพื่อนนักวิชาการเดินทางไปคุยกับ อ.คัมภีร์กัน โดยคลิก URL ดังต่อไปนี้ค่ะ

รายละเอียด

ตอนนี้ กำลังสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยอยากที่จะตั้งวงเสวนาทางวิชาการกับท่านอาจารย์คัมภีร์ค่ะ เลยขออนุญาตตั้งกระทู้นี้ขึ้น

อยากขอความเห็นว่า ในปัจจุบันนี้
มีประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญต่อประเทศไทยอะไรบ้างคะ ? แลอยากจะถามเลยไปว่า
มีประเด็นไหนที่ควรจะเอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์บ้าง ?

คำตอบ

ลืมใส่ link ค่ะ ขอโทษที

คลิกตรงนี้นะคะ http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=kampree&id=269

Archanwell

ท่าน อ.คัมภีร์ ตอบมาแล้วค่ะ

***ปัญหากฎหมายเศรษฐกิจ รปท.***

๑.เมื่อเริ่มต้นที่มุมของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
เขาคงเป็นกังวลในกฎหมายหรือระเบียบบางฉบับของประเทศไทยที่ยังไม่ชัดเจนและอาจถูกบังคับใช้โดยไม่เอื้อประโ
ยชน์ต่อเขา
๒.นี่เป็นประเด็นความเสี่ยงภัยในบรรยากาศของการลงทุนซึ่งชาวต่างประเทศต้องคิดหนักก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุ
น ยิ่งในสภาวะบ้านเมืองกำลังมีข้อเสนอจากหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับ "อภิวัฒน์สยาม" เพื่อนำ
"คุณธรรมของกฎหมาย" มาใช้อย่างจริงใจในการบริหารประเทศ
ทำให้ผู้ลงทุนต่างประเทศเขาจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิด
๓.เพราะตราบใดที่การบริหารบ้านเมืองและการบังคับใช้กฎหมายยังมีข้อกังขาในเรื่อง
"คุณธรรมของกฎหมาย"แล้ว บรรดากฎหมายและระเบียบที่กล่าวถึงในข้อ
๑.ข้างต้นก็ยิ่งจะสร้างปัญหาและความกังวล
ว่าผู้ลงทุนจากต่างประเทศจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบเหล่านั้น
๔.เท่าที่พอนึกได้ขณะกำลังโพสต์ตอบกระทู้นี้ มีกฎหมายและระเบียบบางฉบับที่ควรศึกษาวิจัย
๔.๑)พรบ.ว่าด้วยการค้าขายแข่งขันไม่เป็นธรรมฯ กำหนดระบบ วิ.อาญาใหม่ที่อยู่ในอำนาจ
รมว.พาณิชย์ที่จะกล่าวหาผู้ลงทุนฯ สอบสวน และทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
แทนที่จะใช้ระบบตรวจสอบคานอำนาจตาม ป.วิ.อาญา
๔.๒)ความเกี่ยวเนื่องกับ ๓.๑ คือ
กฎหมายต่างๆของไทยกำหนดหลักประกันความเป็นอิสระและปลอดจากผลประโยชน์ทางการค้าของนักการเมืองที่จะมาใช้อำ
นาจและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศเพียงใด
๔.๓)กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลไกการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบการก็ดี
การส่งเสริมการลงทุนก็ดี การควบคุมโดยระบบบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ก็ดี ......ฯลฯ
เป็นปัญหาในแง่การลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพียงใด
๔.๔)กฎหมายภาษีอากรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเจรจากรอบความตกลง FTA ที่ยังค้างคา
มีประเด็นปัญหาในแง่เศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไร
๔.๕)กลไกด้านนิติสัมพันธ์ทางปกครองเมื่อต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐหรือรับสัมปทานในเมืองไทย
มีความชัดเจนเกี่ยวกับการตีความสัญญาทางปกครอง อำนาจศาลที่จะบังคับใช้กฎหมาย ....ฯลฯ เพียงใด
๔.๖)ต่อเนื่องไปก็คือ กลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคหรือไม่
ระบบอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันยังอยู่บนพื้นฐานความไม่ไว้ว
างใจต่อระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหรือไม่ สอดคล้องกับอนุสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือไม่
๔.๗)ปัจจุบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชื่อมโยงกันด้วยกลไกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายของไทยด้านนี้ที่ออกใช้บังคับบางส่วนและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างมีประเด็นต้องแก้ไขปรับปรุ
งหรือเสริมสร้างอย่างไร
๔.๘)ถ้านึกต่อไปในเชิงมหภาค
เศรษฐกิจระหว่างประเทศคงแยกไม่ออกจากการเมืองภายในประเทศที่เราจะถือเป็นต้นแบบของการศึกษาวิจัย
นี่อาจทำให้การวิจัยเปิดประเด็นกว้างไปสู่ปัญหาของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องได้บ้างกระมัง ?

โดย : spk. [ 2006-08-05 18:31:09 ] 221.128.100.248 EDIT DELETE
http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=kampree&id=269
LiLa
หนูสนใจ เรื่อง พรบ.ว่าด้วยการค้าขายแข่งขันไม่เป็นธรรมฯ เพราะมีประเด็นเกี่ยวโยงในเรื่อง วิ.อาญา ไทย (หนูชอบเรียน วิ.อาญาค่ะ)แต่ว่ายังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ จะไปศึกษาดู หากอาจารย์มีประเด็นใดแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ จักขอบคุณมากค่ะ