ความเป็นอยู่ของสังคมเมืองและสังคมชนบท

เพือนๆรู้ไหมว่าสังคมเมืองและสังคมชนชบทแต่กต่างกันอย่างไรช่วยออกความคิดเห็นให้ด้วยนะครับ
คำตอบ
not yet answered
กลุ่มดอยหลวง
สังคมเมืองเป็นสังคมแห่งการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ส่วนสังคมชนบทเป็นสังคมแห่งหารช่วยเหลือเกื้อกูล

ชนบท แคบแต่ดี เมืองกว้างเลวร้าย เห็นแก่ตัว