e-learnning

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learnning ในโรงเรียนยังมีปัญหาเรื่องการจัดทำ บทเรียน การทำสคริป ความพร้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย อาจารย์มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม appserv และโปรแกรม moodle ซึ่งเป็น LMS ลงใป  ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบ LAN แล้วให้เครื่องนี้เป็น Intranet เวลาเปิดจากเครื่องอื่น ให้อ้างอิงจากเลข ip ของเครื่องครับ