รักในหลวง

คุมมีความปิติยินดีในวาระโอกาสนี้ไหม? เป็นวาระโอกาสที่ไม่มีคนไทยคนใดลืมเหตุการณ์วันที่ 9 มิถุนายนไปได้ ที่ทำให้ถนนราชดำเนินเต็มไปด้วยสีเหลือง สีแห้งความจงรักภัดีต่อพระเจ้าแผ่นดิอันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชา
คำตอบ