สิ่งที่สำคัญของชีวิต คือ วิชชา และวิมุตติ

คนเราเกิดมา.......   ถ้ามียักษ์คอยถามว่าเราเกิดมาทำไม? ให้เราตอบให้ได้....ถ้าตอบไม่ได้ยักษ์ก็จะหักแขนหักขาเราเสีย  ครั้งที่สอง ถ้าตอบไม่ได้อีก ให้ควักนัยตาออก ครั้งสุดท้ายถ้าตอบไม่ได้อีก ยักษ์จะกินตัวเราเสีย แต่ถ้าเราตอบถูกยักษ์ก็จะเอามีดเชือดคอตัวเองตายไปต่อหน้าเรา..............ถามว่ายักษ์ที่ว่านี้คืออะไร?
คำตอบ

คำถามที่ว่านี้ คือ คนเราเกิดมาเพื่ออะไร?...........คำตอบ คือเพื่อรับกรรม และรับทุกข์  ทำไมต้องรับกรรม  ก็เพราะว่า เราเคยก่อเวร  สร้างกรรมทั้งดี และไม่ดี ในการจุติแต่ละภพ แต่ละชาติ  กรรมที่เราก่อไว้นั้น บางครั้งเราได้ชดใช้หมดแล้ว บางครั้งเราชดใช้ไม่หมด ก็ต้องมารับกรรมต่อในอีกภพอีกชาติ แล้วชดใช้กรรมอีก ทุกข์ที่เรารับอยู่ คือ วิบากกรรม และพันธุ์กรรม ครับ

นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล

ส่วนการ หมดเวร  หมดกรรม คงต้องรู้จักประพฤติและปฏิบัติตัวเสียใหม่  (มรรคมีองค์แปด) ส่วนทุกข์ก็ต้องศึกษาที่ต้นเหตุของทุกข์ (สมุทัย) แล้วเข้าใจ หรือแก้ทุกข์หรือดับทุกข์ (นิโรธ)เช่น นิพัทธ์ทุกข์ เป็นทุกข์ที่เกิดจากการหิวก็ทุกข์  อิ่มก็ทุกข์  (ทุกข์มี ๑๐ ประการ)ทุกข์เพราะอัตตา (แก้ที่ตัณหาครับ)  ทุกข์เพราะการเกิด การแก่  การเจ็บ  การตาย ต้องแก้ด้วย นิพพาน  ฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ  วิชชา   และ วิมุตติ ครับ

นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล

ในภาษาสากลมักใช้คำว่า "Everyone go in search  of  truth   and  deliverance" แปลความว่า  ทุกคนมุ่งสู่สัจจธรรมและการหลุดพ้นครับ

และ The  Buddha  has  definitely  told us what he  explains and  what he  does not  explain.  แปลความว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า   เรื่องอะไรที่ท่านได้ทรงอธิบายให้เราทราบ เป็นเรื่องที่ควรทราบ  แลเรื่องอะไรที่ไม่ได้ทรงอธิบายก็รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาทราบ เช่น ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน (พระพุทธองค์ไม่ทรงอธิบายครับ)