การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถม-มัธยม) ควรเริ่มต้นอย่างไร  มีเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลควรเป็นเช่นไร และรูปแบบ-วิธีการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร
คำตอบ