มาตรฐาน

เรียนอาจารย์ วันนี้ กรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคได้ร่างมาตรฐานออกมาให้ทำประชาพิจารณ์อยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะด้วยค่ะ

คำตอบ