เชิญเป็นวิทยากรครับ

          ท่าน ผอ.ครับ  ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.50 สถาบันฯ สิรินธร จะดำเนินการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับ ศบอ. มีทั้งหมด 5 โครงการ  ตามนี้ครับ

 1. ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8-9 ส.ค.
 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 23-24 ส.ค.
 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 26-27 ก.ค.
 4. องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2-3 ส.ค.
 5. Weblog การสื่อสารในโลกไซเบอร์
  - รุ่นที่ 1  วันที่ 2-3 ส.ค.
  - รุ่นที่ 2  วันที่ 6-7 ส.ค.
  - รุ่นที่ 3  วันที่ 8-9 ส.ค.
  - รุ่นที่ 4  วันที่ 14-15 ส.ค.
  - รุ่นที่ 5  วันที่ 16-17 ส.ค.
  - รุ่นที่ 6  วันที่ 20-21 ส.ค.
  (รุ่นละประมาณ 22 คน)

เรื่องที่ต้องขอความอนุเคราะห์ท่าน ผอ. อยู่ที่ข้อ 5 ครับ เพราะในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ต้องการสอนให้ผู้บริหารของ กศน.ระดับอำเภอ สามารถใช้งาน blog ของ gotoknow ได้  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเนื้อหาในวันแรกจะเป็นเรื่องการใช้งานบล็อก โดยผมเป็นวิทยากรเอง และอาจเชิญ อ.ศรีเชาว์เข้าร่วมอีกท่านหนึ่ง  ส่วนวันที่ 2 ช่วงเช้าถึงเที่ยง จะเป็นเรื่องของวิธีการเขียนบล็อก ว่าควรจะเขียนแบบใหนให้น่าสนใจ น่าติดตามอ่านและได้เนื้อหาสาระ  ฯลฯซึ่งผมได้ประสานครูนงไว้ 1 ท่าน และจะขอความอนุเคราะห์ท่าน ผอ.อีก 1 ท่าน เป็นวิทยากรในช่วงนี้ 

         หากท่าน ผอ.สามารถอนุเคราะห์ได้ในช่วงใด หรือติดขัดประการใด ผมอยากขอความกรุณาแจ้งด้วยครับ เพื่อจะได้ประสานช่วงเวลาที่เหลือให้ครูนงต่อไป

          ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าครับ


 

คำตอบ

จะไปช่วยได้ในช่วงวันที่ ๑๕ วันที่ ๑๗ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ครับ

รัฐเขต

ขอบพระคุณท่าน ผอ.มากครับ  ผมจะได้วางแผนกับพี่นง ต่อไปครับ แล้วยังไงจะแจ้งท่านเป็นทางการอีกครั้งครับ.....