รู้ กับ ปฎบัติ

baew
เป็นพระปริยัติ แล้วไม่ได้ปฎิบัติแล้วจะหลุดพ้นไหม เข้าสู่นิพานได้ไหม
คำตอบ

คิดว่าผู้ถามคงรู้คำตอบแล้ว...ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ...คำสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติ

เจริญพร