Elton W Mayo

วิไลลักษณ์

อยากถามว่า elton w mayo คือใคร มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่ะ

คำตอบ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และผู้ที่ถามคำถามมา

คำถามนี้ เน้นไปค่อนข้างทางวิชาการ  ถามเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ผู้คิดค้นทฤษฎีในการบริหารจัดการฯ และ 

นักทฤษฎีทางการบริหารจัดการ ที่มีชื่อเสียง คนหนึ่งคือ Elton Mayo (เอลตัน เมโย) และคณะ 

พวกเขาได้ทำการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตใจและร่างกายของคนทำงานตลอดจนสภาพแวดล้อม  สถานที่ทำงาน  ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิต  โดยออกแบบการวิจัยให้มีทั้งการสังเกต  สัมภาษณ์  ทดลอง  และการกำหนดตัวแปร  ทั้งนี้เป็นแนวคิดการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์  เรียกว่า เป็นต้นแบบแห่ง การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์” (Human Relation)  Elton Mayo (เอลตัน เมโย) และคณะ  ค้นพบว่า  คนงานจะไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอตามที่ได้รับมอบหมาย เพราะว่านอกเหนือจากการทำงานเพื่อเงินแล้ว คนงานยังมีความต้องการทางจิตใจที่ต้องการตอบสนองอยู่ด้วย   

ELTON MAYO[1]  และคณะคิดได้ถึงทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ว่าระบบการทำงานนั้นไม่ได้อยู่ที่เนื้องานอย่างเดียว มันอยู่ที่น้ำใจคนเป็นสำคัญด้วย  ผลงานของ ELTON MAYO จะเจออีกครั้งใน ALLTON STAUDY

  

Elton G Mayo วิจัยเรื่อง Hawthorn Study เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง ความสะอาด พบว่านายจ้างกับคนงานมักขัดแย้งเสมอ ควรแก้ปัญหาโดยมนุษยสัมพันธ์

  ยุคมนุษยสัมพันธ์  (Human Relation) (ค.ศ. 1930-1950)[2]  เป็นยุคแห่งการวิจัยที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่า Hawthorne Experiment (การทดลองฮอร์ธอร์น) โดย Elton Mayo (เอลตัน เมโย) และคณะ  ทำการทดลองระหว่าง ค.ศ. 1927-1932  โดยได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะจิตใจและร่างกายของคนทำงานตลอดจนสภาพแวดล้อม  สถานที่ทำงาน  ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิต  โดยออกแบบการวิจัยให้มีทั้งการสังเกต  สัมภาษณ์  ทดลอง  และการกำหนดตัวแปร  ทั้งนี้เป็นแนวคิดการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์  การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations)[3]เหตุที่แรงงานได้รับความสนใจมากขึ้น ทำให้ความสนใจที่จะเข้าใจในตัวคนงานและความต้องการต่าง ของคนงานมีมากขึ้นเป็นพิเศษ และทำให้เกิดเรื่องราวของมนุษยสัมพันธ์ขึ้นมา โดยเฉพาะจากโครงการศึกษาที่โรงงาน "Hawthorne"

การทดลองที่ฮอร์ทอร์น (The Howthorn experiments)

 

การศึกษาที่เรียกว่า Hawthorn Study มีขึ้นที่บริษัท Western Electric Company ในชิคาโก ระหว่าง ..1927-1932 การทดลองดังกล่าวกระทำภายใต้ควบคุมของ เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

 

การศึกษาดังกล่าวนี้เริ่มต้นด้วยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) กับประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity)

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในลักษณะที่ทำงาน ถูกกำหนดขึ้นโดยปัจจัยต่อไปนี้  
 1. ความเข้มของแสงสว่าง
 2. ระดับของอุณหภูมิ
 3. และเงื่อนไขทางกายภาพในการทำงานอื่น
 

ผลจากการทดลองสรุปได้ว่า ปทัสถานทางสังคมของกลุ่ม (Social Norm of Group) เป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินพฤติกรรมในการทำงานของกลุ่ม การที่เราตัดปัจจัยที่เกี่ยวกับปทัสถานทางสังคมของกลุ่มออกไปจากระบบ การบริหารองค์การตามความเชื่อแบบเก่า จะเป็นผลทำให้เราไม่อาจบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

  ทฤษฎีของ Elton Mayo

Elton Mayo เป็นบิดาคนหนึ่งในขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ เขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างกลุ่มของคนงานในอันที่จะเพิ่มผลผลิตในองค์การ การมีการติดต่ออย่างเปิดกว้างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วมตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและเอาใจใส่ดูแลเขา ให้ความเป็นกันเองกับเขามากกว่าคนงาน ย่อมทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้น

  แนวความคิดของ Mayo จากการทดลองที่ Hawthorn ใกล้เมือง Chicago U.S A สรุปได้ 5 ประการ คือ

ปทัสถานสังคม (ข้อตกลงเบื้องต้นในการทำงาน) คนงานที่สามารถปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงานด้วยกัน จะมีความสบายใจและเพิ่มผลผลิต มากกว่าคนงานที่ไม่พยายามปฏิบัติหรือปรับตัวเข้ากับกฏเกณฑ์ที่กลุ่มปฏิบัติกัน กฎเกณฑ์เหล่านี้ตกลงกันเองและยึดถือกันภายในกลุ่ม และยังผลให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพวก

 กลุ่ม พฤติกรรมของกลุ่มมีอิทธิพลจูงใจและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ และกลุ่มย่อมมีอำนาจต่อรองกับฝ่ายบริหารโดยอาจจะเพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตก็ได้
 1. การให้รางวัล และการลงโทษของสังคมในหมู่คนงานด้วยกัน เช่น การให้ความเห็นอกเห็นใจของกลุ่มแต่ละบุคคล การให้ความนับถือและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม และกลุ่มต่อแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อคนงานมากกว่าการที่ฝ่ายบริหารจะให้รางวัลเป็นตัวเงินต่อคนงานเหล่านี้
 2. การควบคุมบังคับบัญชา การบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าฝ่ายบริหารปรึกษากลุ่มและหัวหน้าของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี้ ในอันที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่น่ารัก เป็นนักฟังที่ดี เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นนาย ต้องให้ข้อคิดแล้วให้คนงานตัดสินใจ อย่าเป็นผู้ตัดสินใจปัญหาเสียเอง ขบวนการมนุษย์สัมพันธ์จึงเชื่อว่าการสื่อข้อความอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการให้โอกาสคนงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้มาซึ่งการควบคุมบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
 3. การบริหารแบบประชาธิปไตย พนักงานทำงานได้ผลงานดีมาก ถ้าเขาได้จัดการงานที่เขารับผิดชอบเอง โดยมีการควบคุมน้อยที่สุดจากผู้บริหาร หลังจากที่ได้มีการปรึกษาร่วมกันแล้ว
 4.  

สรุปได้ว่า Mayo เชื่อว่าหากได้นำวิธีการทางมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ให้ถูกต้องแล้ว จะทำให้บรรยากาศในองค์การอำนวยให้ทุกฝ่ายเข้ากันได้อย่างดีที่สุด คนงานจะได้รับความพอใจสูงขึ้น และกำลังความสามารถทางการผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ผลการทดลองนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลสำคัญของกลุ่มทางสังคมภายในองค์การที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก "ความรู้สึก" (sentiments) ที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงานด้วยกัน

   

แนวความคิดที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการค้นพบสองประการ คือ พฤติกรรมของคนงานมีการปฏิบัติตอบต่อสภาพแวดล้อมทั้งสองทางด้วยกัน คือ ทั้งต่อสภาพทางกายภาพที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัว (physical environment) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมของงาน และยังมีการปฏิบัติตอบต่อสภาพแวดล้อมของเรื่องราวทางจิตวิทยา และสังคมของที่ทำงานด้วย สภาพเหล่านี้ก็คือ อิทธิพลของกลุ่มไม่เป็นทางการ (informal group) การยอมรับในฐานะของตัวบุคคล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 รายละเอียดมากกว่านี้ ผมแนะให้อ่านได้จากเว็บ ดังนี้ ]
... โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นว่าพวกเขามีความต้องการอย่างไร ดังต่อไปนี้. Elton Mayo Elton Mayo เป็นนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม ...
www.hrcenter.co.th/hrknowview.asp?id=569 - 38k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

การจัดองค์การ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
ทฤษฎีของ Elton Mayo. Elton Mayo เป็นบิดาคนหนึ่งในขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ เขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกันเอง ...
isc.ru.ac.th/data/BA0000644.doc - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

PS 601 บรรยายโดย ผศ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
เป็นการท้าทายแนวคิดของนักวิชาการรุ่นใหม่ในขณะนั้น ในปี 1924 Elton Mayo และคณะ (Roethlisberger) ได้ไปทดลองที่โรงงานผลิตไส้หลอดไฟฟ้า Hawthorn ของบริษัท ...
www.niparat.co.th/~mapsru7/ps502ex7-4-6.doc - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

ขอบข่ายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ Scope of Public Administration

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
R. Likert : ‘The Human Organization’. Frederic Herzberg. Elton Mayo :. Mayo เป็นนักวิชาการที่มองกว้าง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง. สรีระวิทยากับการทำงานของคน ...
mpa1.awardspace.com/downloads/Scope%205.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

http://mayo-clinic-jacksonville-5oqr.blogspot.com/ <a ... http://elton-mayo-zcuu.blogspot.com/ <a href="http://elton-mayo-zcuu.blogspot.com/">elton mayo</a> ...
www.lerdsin.go.th/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=600&postdays=0&postorder=asc... - 121k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ร้านหนังสือผู้จัดการ

อยากทราบประวัติของ George Elton Mayo กรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ จะขอขพระคุณมากค่ะ ด่วนมาก ... อยากทราบประวัติของ Elton Mayo และFrederickw. taylor ครับ ...
bookstore.manager.co.th/BookView.asp?ID=3568 - 97k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

Neo classical theory

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
Elton Mayo กับการศึกษาที่ Hawthorne. - ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ... Elton Mayo ถือเป็นบิดาของการจัดการแนวมนุษยสัมพันธ์ เน้นถึงการเข้าใจในตัวของคน ...
www.geocities.com/p_at9/msword001.doc - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

รัฐประศาสนศาสตร์

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด บิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์. การศึกษาที่เรียกว่า Hawthorne Study มีขึ้นที่บริษัท Western ...
www.geocities.com/mafa_2548/pa8.doc - หน้าที่คล้ายกัน

:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา, และแนะนำเทคโนโลยีทางทหาร ::

... beauty product</a>http://mayo-clinic-jacksonville-zqnm.blogspot.com/<a ... href="http://elton-mayo-gv86.blogspot.com/">Elton mayo</a> ...
www.wing21.rtaf.mi.th/webboard/show.php?Category=wing21&No=3065&page=95 - 150k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Hawthorne Experiment โดย Elton Mayo และคณะ ... 1927 – 1932 ณ บริษัท Western Electric Company ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย Elton Mayo, ...
www.itie.org/old/eqi/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3357 - 35k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน


 

Prof.Dr.Wai Chamornmarn Website: นางสาวฉันทนา 4605035486 (รสม.)

... ความเป็นเจ้าของร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการทำงาน นักทฤษฎีที่สำคัญได้แก่ Elton Mayo สาระสำคัญตามแนวความคิดของกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ได้แก่ ...
www.bangkaew.com/wai/article.php?story=2005111906011462&mode=print - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Prof.Dr.Wai Chamornmarn Website: สุชานนท์ มงคลธง 4705035030

Elton Mayo ศึกษาการเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคมวิทยาอุตสาหกรรม ทำให้ทฤษฎีองค์การต้องหันเหจากความสนใจในเรื่องหลักเกณฑ์พื้นฐานของการจัดการ ...
www.bangkaew.com/wai/article.php?story=20051119055812983&mode=print - 8k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.bangkaew.com ]

Untitled Document

Elton Mayo:ต้นกำเนิดของทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ที่ขัดต่อหลักการของวิทยาศาสตร์การจัดการของ F. Taylor; Herbert A.Simon: Administrative Behavior: 7 ...
tfh.moph.go.th/TAKFAHOME/mpa9.htm - 9k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Untitled Document

มนุษยสัมพันธ์ภายในองค์การ:Elton Mayo: Hawthorne Experiments/Study(1927-1932): มีปัจจัย ๒ ตัวที่กำหนดปริมาณผลผลิตคือ. ๑.ปทัสถาน( norm)ทางสังคม ...
tfh.moph.go.th/TAKFAHOME/mpa10.htm - 8k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Siampower.net : หน้า 1089 บริการค้นหาข้อมูล (Search Serive ...

... ฟิสิกส์ election electrical standard electronics.se-ed.com Elton Mayo elvis emailguide emailtraining E-mailดารา e-mailหมายถึง e-Marketing embroider Emei ...
www.siampower.net/keyword/search/1089/index.htm - 156k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

: : รายชื่อผลงานวิจัย : :

... เข้าใจมนุษย์ เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน การยอมรับความสามารถ เห็นคุณค่าของมนุษย์ด้วยกัน การวิจัยของ Elton Mayo ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่คนจะทำอะไรก็ตาม ...
www.thaiedresearch.org/result/result.php?id=4898 - 15k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

คำบรรยายวิชา PS 705 แนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
-เอลตัน เมโย (Elton Mayo) ผลงานที่สำคัญคือการศึกษาที่ฮอว์ธอร์น (Hawthorne Study) เป็นการทดลองที่ศึกษาพฤติกรรมของคนงานในโรงงาน Western Company Electric ...
www.phanom.ru.ac.th/master/ma6/sum/ps705/PS%20705%20Rawipa%2019%20Aug%202006%20line%203%20(2).doc - หน้าที่คล้ายกัน


 

  


[1] www.geocities.com/mpabuu1kum/20051227.doc -

[2] http://gotoknow.org/blog/sombatn-ednuqakm/95658

[3] isc.ru.ac.th/data/BA0000644.doc

เคยสมัครเป็นสมาชิกแล้ว  แต่ตอนนี้ต้องการจะเข้าระบบก็เข้าไม่ได้   จะขอยกเลิก แล้วสมัครใหม่จะต้องทำอย่างไรคะ ช่วยแนะนะหน่อยค่ะ เพราะสัปดาห์หน้าก็เริ่มเรียนและเริ่มส่งงานอาจารย์ทาง blog  แล้วค่ะ

                                                 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

                              from : jeeraporn

หากจำpassword ไม่ได้กดที่ รับข้อมูลการเข้าระบบ ในหน้า login ครับ กรอกuser และ email จากนั้นก็รอรับรหัสผ่านทางอีเมล์ครับ

หากจำ user ไม่ได้ก็คงต้องสมัครใหม่

อย่าลืมจด user กับ password ไว้กันลืมด้วยนะครับ

 

 

อาจารย์ยม
 • เกี่ยวกับใช้ Blog  ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษา ได้จากเว็บข้างล่างนี้ 

 

                                                
 • คำหลัก: หนังสือ สำนักพิมพ์ blog to book ... คู่มือการใช้ระบบ | คำถามคำตอบ (FAQs) | คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง | หลักการเขียนบล็อก | เงื่อนไขการให้บริการ ...
  gotoknow.org/blog/tutorial/83669 - 244k -

  หลักการของ เอลตัน เมโย