จุดเด่น

พรพรรณ

จุดเด่นของพระอภัยมณีคืออะไรคะ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

จุดเด่นของพระอภัยมณี  คือ จินตนาการของสุนทรภู่  ที่ได้นำเสนอลักษณะและพฤติกรรมของตัวละคร  ผิดแผกไปจากวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ

มีความเป็นสากลมากกว่าวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ สมัยนั้น

ภาทิพ
เรื่องพระอภัยมณีมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ตัวละครมีเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ที่มีรัก

โลภโกรธ หลง หึงหวง พยาบาท ตามวิสัยแห่งมนุษย์อุถุชนทั้งหลาย และยังได้สอดแทรกคติสอนใจแก่

ผู้อ่านทั้งคดีโลกและคดีธรรม ในด้านลีลาการประพันธ์นับว่าเป็นเยี่ยม ลีลากลอนไพเราะ ใช้ศัพท์ง่าย

มีสัมผัสแพรวพราวทำให้เกิดเสียงเสนาะ และกระบวนกลอนก็ย้อมอารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกโกรธ

เศร้า รัก ขบขัน รื่นรมย์ไปตามท้องเรื่อง และยังให้ความรู้ทั้งทางด้านสังคม ความเชื่อถือของคนไทย

วัฒนธรรมและประเพณี แก่ผู้อ่านนับว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นเพชรน้ำเอกในวรรณคดีไทยสมกับ

ชื่อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในเกียรติคุณของสุนทรภู่ว่า

"ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหนดีกว่าเพื่อน

ก็น่าจะยุติต้องกันโดยมากว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นดีที่สุด เพราะเป็นหนังสือเรื่องยาวแต่งดีทั้ง

ความคิดที่ผูกเรื่อง"

พระอภัยมณีมีดีอย่างไร

ภาทิพ

มีดีเรื่อง จินตนาการค่ะ เป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทย ที่

1. ตัวละครมีความหลากหลายเผ่าพันธ์ เช่นนางเงือก ม้านิลมังกร มีลักษณะทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง พระอภัยได้นางผีเสื้อยักษ์ ลูกออกมามีความแข็งแกร่งและอารมณ์เหมือนแม่

2. จินตนาการเกี่ยวกับ เรือที่ใหญ่มากมีอะไรมากมายในเรือ จินตนาการเกี่ยวกับ

อาวุธ ยาชูกำลัง ยาที่ทำให้ไม่แก่ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสมัยนั้นไม่มี แต่ปัจจุบันมี

3. เป็นเรื่องยาว มีความซับซ้อน ตัวละครรุ่นพ่อ แม่ รุ่นลูก

4. มีคำสอนที่กินใจ

5.ใช้ภาษาง่ายๆ อ่านได้ทุกระดับชนชั้น