ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้

พรทิพย์ ชำนาญรักษา

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เรื่อง ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้

     เนื่องจากดิฉันนางสาวพรทิพย์ ชำนาญรักษา หนึ่งในทีมงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ร่มเสลา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร ต้องการขอใช้งานเขียนในบล็อกของท่าน ในหัวเรื่องเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2550 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเขียนเป็นเกล็ดความรู้ เกี่ยวกับต้นเสลา ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติร่มเสลา หน้าการศึกษาและวัฒนธรรม ฉบับเดือนกรกฎาคม จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าว

ด้วยความอย่างสูง

พรทิพย์ ชำนาญรักษา บรรณาธิการข่าว นสพ.ร่มเสลา

 

คำตอบ