ชุมชนความรู้ สพข.

ตัวแปรที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงแต่บุคลากรในองค์กรเท่านั้นแต่หัวใจหลักอยู่ที่ผู้นำขององค์กร คุณเห็นด้วยหรือไม่

คำตอบ
คะ
triUMph

การขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่องค์การต้องการ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงผู้ปฏิบัติ

ปกติแล้วถ้าผู้นำองค์กรมีนโยบาย ระบบสายงาน-บังคับบัญชา ระบบ-กลไกต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการจูงใจต่าง ๆ ก็สามารถผลักด้นให้ทุกฝ่ายในส่วนล่างขององค์การขับเคลื่อนได้อยู่แล้ว

ปัญหาอาจอยู่ที่ว่า แรงขับเคลื่อนอาจมาจากส่วนล่าง แต่ผู้นำองค์การไม่เล่นด้วย ซึ่งอาจมีหลายตัวแปร เช่น นโยบายไม่ตรงกัน หรืออาจเป็นบุคลิกภาพ-ความสามารถของผู้นำ หรืออาจเป็นเจตคติในตัวผู้นำที่มีมุมมองในการผลักดันองค์การที่ต่างไปจากผู้ปฏิบัติ

ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนจากส่วนล่าง มีความสำคัญต่อองค์กร จะทำอย่างไรที่จะผลักดันให้ผู้นำมีส่วนร่วมอย่างจริงจังครับ

 

อดิศักดิ์

การกำหนดบทบาทของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก นั่นคือการระบุให้ชัดเจนจากผู้บริหารองค์กร ว่าท่านเหล่านั้นมีแนวความคิด วิสัยทัศน์ และบทบาทของตนเองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรอย่างไร และสามารถบอกกับสมาชิกในองค์กรให้เข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกัน และสร้างพลังขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยกลยุทธ์อะไร....