ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐศาสตร์ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นาย สุเมธ อดุลวิทย์

เรียนอาจารย์ปัทมาวดีที่เคารพ

ผมต้องการทราบว่า

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์

     เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

2. ปัจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกบรรจุใน

     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับแนวคิด

     เศรษฐศาสตร์ได้ถูกบรรจุไว้ก่อนหน้านี้ อาจารย์คิด

     ว่าสิ่งนี้จะทำให้เราแน่ใจได้หรือไม่ว่าคนไทยจะเข้า

     ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น (โดยส่วนตัว

     ผมเชื่อว่าคนเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์น้อย)

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา

     และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง แต่ผมไม่ทราบว่า

     จะติดต่อกับสถาบันนี้ได้อย่างไร ถ้าอาจารย์มี

     ข้อมูลช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย

     ขอบคุณครับ

คำตอบ