เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ

บุญรวย ก๋าเงิน

ขอถามคุณบังเอิญว่า.........เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่าย....โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติของสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ.....เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร.......งานการเงินและบัญชีของสำนักงานเกษตรจังหวัดต้องทำอะไรหรือไม่?.........ถ้าต้องทำ......มีอะไรบ้าง...และอย่างไร....ช่วยตอบทางเมลด้วยนะครับ ขอบคุณมาก.

คำตอบ

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  กระทรวงเจ้าของเงินจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ เท่าที่ทราบมาไม่มีการยืมเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อได้รับจัดสรรเงินก็บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเงินนอกงบประมาณ คุมเงินตามปกติ เงินเหลือก็ส่งคืนเงิน ค่ะ ยังไงศึกษารายละเอียดอีกทีนะค่ะ เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่ายืมเป็นเงินทดรองราชการได้