ความโกรธ หรือโทสะ ละได้ดีครับ

ที่ละตัวครับ  กิเลส ในชีวิตที่ควรละ เลิก ไม่คบกับสิ่งเหล่านี้ ดีจริงหรือไม่?
คำตอบ

ความโกรธ หรือโทสะ เป็นกิเลสที่มีอัดตามากกว่าสิ่งอื่น ๆ คือโลภะจะเป็นกิเลสที่ยึดติดคน อารมณ์ ทรัพย์สินสิ่งของ  แต่โกรธ หรือโทสะมักมีต้นตอจากการเป็นตัวตน ตัวกู ของกู เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการติดพันในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเป็นหลัก รองคือ สิ่งที่ไม่น่ารัก ไม่น่าพอใจจึงทำให้เกิดโทสะ  เป็นการติดยึดในกามารมณ์ทางโลกเป็นส่วนใหญ่