linux

ใช้งาน linux ยังไงให้เก่ง

คำตอบ
not yet answered
ThinkMan

ให้อดิเรกสอนไง จริงไหม ๆ

นางสาว อุษณีย์ จิตรบำรุง
ต้องให้อดิเรก สอนค่ะ
นาง นางมยุรี เรืองศรี
ต้องศึกษาจากหนังสือและตำราและต้องรองปฏิบัติจริง

อ่านที่นี้ได้เลย

http://www.itdestination.com/freetips/

ลีนุกซ์ล้วนๆ ฮี่ๆๆ