การจ่ายชดเชยในวันหยุด

อ้น

เรียนอาจารย์ยมครับ

ผมอยากทราบว่า  เมื่อพนักงานลาหยุดงานบริษัทต้องจ่ายชดเชยในเรื่องใดบ้างครับ

และแต่ละเหตุผลการของพนักงานสามารถลาได้กี่วัน

-ลาป่วย

-ลากิจ

-ลาคลอด

-ลาบวช

-แผนการลาใน 1 ปี

ขอบคุณครับ 

คำตอบ

สวัสดีครับ

ต้องขออภัยด้วย ที่เข้ามาตอบคำถามช้าไปหลายวัน  ช่วงนี้ ติดกิจกรรมหลากหลาย และติดตามข่าวสารการบ้านการเมือง ที่เข้ามาเป็นกระแสคลื่น ไม่หยุดนิ่ง และสภาวะเศรษฐกิจ อันมีผลกระทบกับปัญหาการเมือง  ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้  

ที่ท่านถามมา จับประเด็นได้ว่า มี สองคำถามใหญ่ ๆ คือ

1.   เมื่อพนักงานลาหยุดงานบริษัทต้องจ่ายชดเชยในเรื่องใดบ้างครับ

2.   และแต่ละเหตุผลการของพนักงานสามารถลาได้กี่วัน-ลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอด-ลาบวช-แผนการลาใน 1 ปี

คำตอบที่แนะนำมีดังนี้

1.   เมื่อพนักงานลาหยุดงาน  บริษัทต้องจ่ายชดเชยในเรื่องใดบ้างครับ  ตอบว่า มาตรา 118 ใน กฎหมายแรงงาน  พ.ร.บ.ค้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลลูกจ้าง ซึ่งเลิกจ้าง เมื่อพนักงานลาหยุด จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ครับ  

2.   และแต่ละเหตุผลการของพนักงานสามารถลาได้กี่วัน-ลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอด-ลาบวช-แผนการลาใน 1 ปี

ตอบ  การลาป่วย  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตราที่ 32 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่หากการป่วยเนื่องมาจากประสบอันตรายจากการทำงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตร ตามมาตรา 41 มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรา นี้ 

การลากิจ ขึ้นอยู่กับบริษัท ว่าระบุไว้กี่วัน ต้องปฏิบัติตามนั้น การลากิจ ก.ม. ไม่ได้ระบุว่าต้องให้ลากี่วัน  ขึ้นอยู่กับสภาพการจ้าง ระเบียบข้อบังคับการทำงานเขียนไว้อย่างไร ให้ปฏิบัติตามนั้น 

การลาบวช พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่มีระบุไว้  การลาบวช ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 

การลาคลอด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 3 มาตรา 41 ให้ลูกจ้างที่มีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน ครับ 

แผนการลาใน 1 ปี ตรงนี้ ถ้าถามว่า “แต่ละเหตุผลการของพนักงานสามารถลาได้กี่วัน”  ตรงนี้ ไม่เข้าใจคำถาม   แต่อย่างไรก็ตาม แผนการลาประจำปี ที่ผมเคยทำก็คือ แผนการลาพักผ่อนประจำปี ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน  (มาตราที่ 30 ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 ระบุไว้ว่า พนักงานที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน  ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่า 6 วันทำงาน  ก็ได้)