ส่งที่อยู่ครับ

 ที่อยู่ที่แนบมาพร้อมกับซองก็คือ

   มลธิรา  ลิ่มอาภรณ์

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

  กรมส่งเสริมการเกษตร

  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

                

คำตอบ
not yet answered
  • ขอบคุณครับ
หนุ่ม ร้อยเกาะ
  • ขอบคุณครับ สิงป่าสัก
สาวสมิหลา

ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คลองมหาสวัสดิ์แล้ว นับว่าเป็นข้อเขียนที่ดีเพราะได้ช่วยประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้

หนุ่ม ร้อยเกาะ
  • ขอบคุณครับ พี่ทิพย์
  • รออ่านบันทึก จากสงขลาอยู่นะ