โรงเรียนคู่ขนานโรงเรียนของรัฐกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

ท่านผู้รู้ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอความกรุณาเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ
คำตอบ
not yet answered

 อ้าว!  จะทำวิจัยเรื่องตาดีกา   แล้วคุณไม่รู้ว่าตาดีกามีความหมายว่าอะไร    ผมว่าคุณน่าจะเปลี่ยนหัวข้อวิจัยดีกว่า

  เรื่องตาดีกานั้น  มันมีใช้หลายคำที่เกี่ยวข้องกับตาดีกา  ในสามจังหวัดภาคใต้รู้จักในนามว่าตาดีกา คือ Ta   มาจาก  Taman  แปลว่า   สถานที่   Di   มาจากDidikan แปลว่า   อบรม Ka  มาจาก Kanak-kanak    แปลว่า      เด็ก  ส่วนในมาเลเซียนั้น  มีการพัฒนาการการใช้คำหลายชื่อ   นอกจาก ตาดีกาแล้ว   ยังมี  ตาบีกา  ปัสตี  ฯลฯ

     คุณสามารถหาข้อมูลเรื่องนี้ได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ

rusee

โรงเรียนบ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ที่ร่วมเป็นโรงเรียนคู่ขนานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ดูแลตาดีกาในเขตบริการ จำนวน 2 ศูนย์ จัดกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดหาและใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกัน เพราะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเดียวกัน ในด้านหลักสูตรเราจัดแบ่งส่วนกันสอน เน้นเรื่องอะไรใครสอน สามารถนำหลักสูตรจากทั้งสองส่วนมาบูรณาการกันได้ มีการจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติตามช่วงเวลาที่นักเรียนเรียน เช่น โรงเรียนจัดเตรียมห้องละหมาดที่โรงเรียน จัดสอนกรุอ่านก่อนละหมาดดุฮริ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โรงเรียนสนับสนุนดุริยางค์และให้ยืมใช้อุปกรณ์สนามกีฬาในการแข่งขันกีฬาตาดีกา บริการให้ยืมโต๊ะเก้าอี้ และอื่น ๆ ในส่วนของตาดีกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดละหมาดในมัสยิด ในวัน เสาร์ อาทิตย์ และจะบริการในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่โรงเรียน บริการวิทยากรอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนทุก ๆ วันศุกร์ และการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ จัดสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนเป็นต้น แต่การวัดผลทางวิชาการร่วมกันและการถ่ายโอนซึ่งกันและกัน เพื่อเทียบระดับการเรียนรู้ทางศาสนา ออกประกาศนียบัตรทางศาสนา เพื่อนำไปศึกษาต่อกับสถาบันอื่น ยังไม่สามารถทำได้ชัดเจน เพราะยังไม่มีมาตราฐานกลางและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่ใช้ร่วมกันกับท้องถิ่นอื่น ๆ นั้นเอง

สรุปได้ว่า โรงเรียนคู่ขนานได้เพียงกิจกรรมความสัมพันธ์ แต่ยังไม่สามารถเทียบระดับความรู้ที่สามารถออกประกาศนียบัตรได้