ปัจฉิมโอวาท

ภัทรวดี
8 ปีที่แล้ว
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
นมัสการพระอาจารย์  ดิฉันมีข้อข้องใจในข้อสอบที่เขาถามนักเรียนว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคืออะไร 
  

คำตอบ

BM.chaiwut
8 ปีที่แล้ว

สาย.....

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้ามีผู้อธิบายไว้มากมาย...

 

ปัจฉิมโอวาท "ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด "

คุณโยมสามารถค้นหาคำอธิบายได้ไม่ยาก ตามที่อาตมาค้นดูใน web ต่างๆ มีผู้อธิบายไว้มากมาย....

เจริญพร  

นักเรียน
6 ปีที่แล้ว

ปัจฉินโอวาทของพระพุทธเจ้าคืออะไร

pairoj hiranphant
5 ปีที่แล้ว

นมัสการกราบเรียนถามคำบาลี สองคำ คือ

ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต คดโกง

มีมนุษสัมพันท์

จะใช้คำภาษาบาลีว่าอย่างไร

กราบขอบพระคุณ

ด.ญ. วรนาถ พรพิทักษ์นุกูล
5 ปีที่แล้ว

กราบนมัสการพระอาจาร์

ดิฉันอยากทราบว่าพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเจ้าคะ

  
 ใส่รูปหรือไฟล์