ปัจฉิมโอวาท

ภัทรวดี
Thu Jun 07 2007 21:00:08 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
นมัสการพระอาจารย์  ดิฉันมีข้อข้องใจในข้อสอบที่เขาถามนักเรียนว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคืออะไร 
  

คำตอบ

BM.chaiwut
Sun Jun 10 2007 14:29:00 GMT+0700 (ICT)

สาย.....

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้ามีผู้อธิบายไว้มากมาย...

 

ปัจฉิมโอวาท "ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด "

คุณโยมสามารถค้นหาคำอธิบายได้ไม่ยาก ตามที่อาตมาค้นดูใน web ต่างๆ มีผู้อธิบายไว้มากมาย....

เจริญพร  

นักเรียน
Thu Jun 25 2009 11:30:49 GMT+0700 (ICT)

ปัจฉินโอวาทของพระพุทธเจ้าคืออะไร

pairoj hiranphant
Fri Mar 05 2010 11:09:44 GMT+0700 (ICT)

นมัสการกราบเรียนถามคำบาลี สองคำ คือ

ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต คดโกง

มีมนุษสัมพันท์

จะใช้คำภาษาบาลีว่าอย่างไร

กราบขอบพระคุณ

ด.ญ. วรนาถ พรพิทักษ์นุกูล
Tue Jun 01 2010 20:48:02 GMT+0700 (ICT)

กราบนมัสการพระอาจาร์

ดิฉันอยากทราบว่าพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเจ้าคะ

  
 ใส่รูปหรือไฟล์