ให้ทานเกิดเมตตา..

ฟังมาว่า การให้ทาน ซึ่งเป็น ๑ใน ๓ ของ สิกขาของฆราวาสนั้น  ทำให้เกิดความเมตตาใช่หรือไม่?
คำตอบ

การให้ทาน ทำให้เกิดความเมตตา......   ซึ่งเดิมการให้ทาน ไม่ว่า จะเป็นการให้เงินเล็ก ๆน้อย ๆ กับขอทาน หรือจะเป็นการบริจาคสิ่งของให้คนที่ด้อยกว่า หรือเดือดร้อนลำบากจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นก็ตาม  หรือเป็นการสละสิ่งที่มีค่าของตนเอง     เพื่อภิกษุ สามเณร หรือสิ่งสารณะประโยชน์ทางศาสนาก็ตาม  ถือได้ว่าเป็นการให้ทาน

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ได้ลดความตระหนี่ ถี่เหนียวของตนเองลงไป เปรียบเป็นการ จาคะ (แบ่งปันคนอื่น) ซึ่งเป็นความเมตตาประเภทหนึ่งที่มนุษย์เราควรจะพึ่งมีต่อกันครับ