แล หมายถึง

ขอไม่ระบุนาม
แล หมายถึง.....
คำตอบ

กริยา  หมายถึง มอง  ดู

วิเศษณ์   หมายถึง ทีเดียว