อยากรู้สภาวิสาหกิจชุมชนกับสภาผู้นำฯ

สมพงศ์ เตชะวโร

เคยได้ยินจาก สนง.เกษตรอำเภอ หลายแห่งกล่าวถึง "สภาวิสาหกิจชุมชน"   กับ "สภาผู้นำชุมชน" เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ.....?

คำตอบ

ตอบครับ .....สภาวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ โดยการรวมเอากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งมาเป็นสภาระดับอำเภอ  และต่อไประดับจังหวัด  ภารกิจหลักอยู่ที่การประชาสัมพันธ์และหาตลาดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดและอำเภอ

สภาผู้นำชุมชน เกิดจากแนวคิดเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  สภาผู้นำเหมือนกับสภาผู้แทนฯในคณะรัฐบาล โดยกำหนดว่าต้องเป็นตัวแทนจากผู้นำในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในสภาผู้นำชุมชนตำบลไม้เรียง มี ๙หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน มีร่วมกันจัดทำแผนแม่บทชุมชน(แผนพื้นฐานชุมชนตำบล และแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล)  และประชาพิจัย (วิเคราะห์สังเคราะห์แผนแม่บทชุมชน) จนกระทั่ง แปรแผนเป็นการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนระดับตำบล

คำตอบครับ สรุปว่า ไม่เหมือนกันครับ สภาผู้นำชุมชน เป็นคณะผู้ก่อการดีของชุมชน  ส่วนสภาวิสาหกิจชุมชน เป็นตัวแทนจัดตั้งครับคล้ายกับเครือข่าย