การบริหารเชิงกลยุทธเป็นการบริหารงานระบบใหม่ในเมืองไทยใช่หรือไม่

อยากทราบว่า ในประเทศไทยมีการบริหารเชิงกลยุทธ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่มีการใช้ BSC และอยากทราบการนำ BSC มาใช้ในประเทศไทยคะ
คำตอบ
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการมานาน คำว่า กลยุทธ์ มาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า "Strategy" มีรากศัพท์ มาจากภาษากรีกโบราณว่า "Strategos" แปลว่า นายพลผู้นำทัพ หรือแปลว่า การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรู ด้วยการใช้กำลังทหาร และอาวุธสงครามนานาชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องได้ชัยชนะในการรบ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เริ่มใช้ในทางการทหาร ถือกันว่า ตำรากลยุทธ์ในการทำสงครามของนักยุทธศาสตร์ชาวจีน ชื่อ "ซุนวู" ซึ่งถูกบันทึกว่า กว่า 2400 ปีมาแล้ว ต่อมาแนวคิดนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในกองทัพของชาติต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 

สำหรับในทางการบริหารทั่วไป เริ่มมีความสนใจนำแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์มาได้ไม่นานนัก ในปี 1960 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด(Harvard Business School) ได้รับการยอมรับว่า เป็นแกนนำในการบุกเบิก องค์ความรู้ ผลักดันให้มีการศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

สำหรับประเทศไทย ผมเข้าใจว่า ในกองทัพไทย นำแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก และพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำแนวคิดนี้มาต่อสู้กับพม่า 

ในภาคเอกชน ได้นำแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้เมื่อประเทศไทยพบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา และเมื่อหลังวิกฤตฯ ปี พ.ศ. 2540 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ยิ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น นั่นเป็นความเข้าใจของผม  

ส่วนพัฒนาการแนวคิด และเทคนิคทางการบริหาร ที่สำคัญที่ยังมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์กรของไทย มีดังนี้
 
 1.  พ.ศ. 2319  หลังเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ 9 ปี หลักการแบ่งงานกันทำ(Division of Work) ของอดัม สมิธ(Adam Smith)การบริหารแบบราชการ(Bureaucracy) ที่มีลำดับของการบังคับบัญชา ของแม็ก เวเบอร์(Mas Weber) ราว พ.ศ. 2467
 2. หลักสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Team Spirit) เอลตัน ดับบลิว เมโย(Elto W. Mayo) ราว พ.ศ. 2470
 3. หลักความชำนาญในงาน (Specialist) ของเฟรดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ (Frederic Winslow Taylor) ราว พ.ศ. 2490 ที่เรียกว่าการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
 4. หลักการบริหารยุคใหม่ ของ ฟาโยล ที่ต้องประกอบด้วย ห้าองค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การจัดระเบียบงาน การสั่งงาน การประสานงาน และการรายงาน ราว พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้นถูกเรียกว่า การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management)
 5. หลักการบริหารคุณภาพ ที่ตัดขั้นตอนยุ่งยากออกไป ของ ดับเบิลยู เอ็ดเวิร์ด เด็มมิ่ง (W. Edwards Deming) ราว พ.ศ. 2493
 6. หลักการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ของ โจเซฟ เอ็ม จูรัน (Joseph M. Juran) ราว พ.ศ. 2494 เป็นต้น กำเนิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(Total Quality Management: TQM)
 7. หลักการบริหารแบบใช้คำสั่งและแบบมีส่วนร่วม ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของดักลาส แมคเกรเกอร์ (Daglas McGregor) ราว พ.ศ. 2497
 8. หลักการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ และการควบคุมตนเอง (Management by Objective & Self Control) ของ ปีเตอร์ ดรัคเกอร์(Peter Drucker) ราว พ.ศ. 2497 เป็นพื้นฐานของการ บริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน(Results Oriented)
 9. หลักการบริหารแบบจูงใจ ตามลำดับความต้องการของมนุษย์ (Hierar Chy of need) ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ราว พ.ศ. 2504
 10. หลักการกระจายอำนาจในองค์กร (Decentralization) ของอัลเฟรด พี.สโลน (Alfred P.Slone) ราว พ.ศ. 2506
 11. หลักการบริหารสร้างแรงจูงใจ และการคงไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของเฟรดเดอริก เฮร์ชเบิร์ก(Frederick Herzberg) ราว พ.ศ. 2511
 12. หลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของปีเตอร์ เอ็ม เซงเก (Perter M. Sege) ราว พ.ศ. 2533

 หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาน๊ะครับ

ขอให้โชคดี

 

 

บรรณานุกรม

ปกรณ์ ปรียากร. การวางแผนกลยุทธ์(แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์). คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กทมฯ: 2547.

 

นิรมิต เทียมทัน. ยุทธศิลป์การบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้สร้างอนาคตใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ตะวัน, 2549.

 

อยากถามว่าบุคคลที่สำคัญที่เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเชิงบริหารมีกี่คนและใครบ้างค่ะ...

ขอบคุณค่ะ..

อาจารย์ยม

ครับ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วนี้ ตัวเลขบุคลลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร มีจำนวนมาก และเคลื่อนไหวอยู่เสมอ   ไม่สามารถระบุได้แน่นอน 

ครับ ที่สำคัญ คือแก่นแท้ของหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ควรศึกษา บูรณาการ และนำมาประยุกต์ใช้    ซึ่งมีหลักการคล้าย ๆ กัน ครับ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ภายใต้ปัจจัยภายใน ภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทรัพยากรทางการบริหารที่จำกัด ครับ

อาจารย์ครับพอจะมีข้อมูลรายละเอียด TQM ตามแนวคิดของจูรัน(Juran,1986) บ้างไหมครับ

อาจารย์ยม

แนะนำให้เข้าไปค้นที่ www.google.co.th น๊ะครับ

 • [PPT]

  Total Quality Management : TQM

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - ดูในรูปแบบ HTML
  (Juran JM ,1993). FOR MORE INFO... Total Quality Management : TQM. การสร้างแนวคิดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับบุคคลกรในทุกหน้าที่ ทุกฝ่าย ... ตลอดจนในทุกๆ สายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ (Juran JM ,1986) ... เกลียวคุณภาพของจูราน (Quality Spiral). ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพ ... ผลจากวิธีการที่กำหนดไว้บรรลุตามเป้าหมาย ...
  www.pteonline.org/img-lib/staff/file/komson_000564.ppt 
 • [PDF]

  การปรับปรุงคุณภาพโครงการกอสรางของผูรับเ :

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  กระบวนการหลักๆ ตามแนวคิดของ J.M.Juran (1993) ดัง ... ภาพที่3ไตรศาสตรดานคุณภาพของจูราน [45] ... Standardization) TQC TQM และ Demming เมื่อจําแนกแนวคิด ..... [33] R.M.widemen,R.M., 1986. The PMBOK Report-PMI ...
  gsmis.gs.kku.ac.th/publish/get_file?name=CEM-083.pdf... 
 • [PDF]

  บทที่ 1

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  (1) จูราน ใหความหมายวาคุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมตามวัตถุประสงคหรือการ .... แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบรอย. 1.ความหมายของการเทียบรอย ...
  learners.in.th/file/aayjung/งานวิจับบทที่%201%20-%203.pdf
 • [PDF]

  Untitled

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat
  (Deming) จูราน (Juran) อิชิกาวา (Ishikawa) และครอสบี (Crosby) ซึ่งไดกําหนดหลัก. TQM จากประสบการณของตัวเอง หลัก TQM จึงมาจากตําราของกูรู นอกนั้นก็ประมวล ...
  km.moi.go.th/E_Library/File_Books/EJ0019.pdf
 • ทฤษฎี DEMING: PDF - Page 3 - EBooks-Online24.com

  3.2 จูราน(Joseph M. Juran) ... 5.4 Deming Cycle. ... วาสอดคลองกับวงจรคุณภาพตามแนวคิด ของ Dr.Edwards Deming คือ วงจร PDCA ประกอบด วย . ...
  ebooks-online24.com/ทฤษฎี-Deming-page3.html - แคช
 • เกมส์ ดูดวง ดูหนัง ฟังเพลง หางาน หาเพื่อน มือถือ

  แนวคิดที่จะขายร้านร้านกาแฟ ..... แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอปท. แนวทางการบริหารงานในโรงเรียน · แนวทางการบริหารงานบริษัทซีพีระดับสูง ...
  search.thaiza.com/word/index.php?id=24&page=2846
 • เกมส์ ดูดวง ดูหนัง ฟังเพลง หางาน หาเพื่อน มือถือ

  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ..... แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน · แนวทางการอนุรักษ์สมุนไพร ...
  search.thaiza.com/word/index.php?id=24&page=2914 - แคช
   
 • [PDF]

  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรง

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat
  Management = TQM) แนวคิดนี้ไดรับการตอบรับอยางดีในญี่ปุน ...... ใหเปนสวนหนึ่งของทีมงาน และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง จูราน. (Juran. ...
  thesis.swu.ac.th/swuthesis/Pub_Pol/Tanaporn_M.pdf - ใกล้เคียง
 • - บันทึก

  ทั้งนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรตามแนวคิดของ Peter Senge นั้น .... ดำเนินไปอย่างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และมีประสิทธิภาพ (Juran and Gryna, ...
  onzonde.multiply.com/journal/?&=&page_start=180
 • [PDF]

  แนวขอสอบภาคีวิศวกร ป2552 รอบสอบ : 27/2552 วิชาเฉพาะส

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat
  3025ขอใดตอไปนี้ถูกตองตามอัตราสวน 88:10:2 ของเฮนริช ...... ได ถากําหนดคาแอมพลิจูของพัลสกระแส คากระแสไบอัส ...
 • อาจารย์ครับช่วยอนุเคราะห์รายละเอียดการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ ของจูรัน 8 ข้อ หน่อยครับ สืบค้นใน google แล้วไม่มีเลยครับ