เพลงครับ

  • <center><p></p><p align=right><STRONG><FONT face=Tahoma color=#5E9AC8><EMBED src=http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/08+-+Imagine+%28John+Lennon%29.mp3
    width=180 height=50 type=audio/x-ms-wma autostart="true" loop="true" volume="200"></EMBED><br>Imagine<br></FONT></STRONG></P></center>
คำตอบ