การจัดบริการการสร้างเสริมสุขภาพ

ผมอยากจะขอความคิดเห็นในการทำวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดบริการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานีอนามัย ผมควรจะเริ่มต้นอย่างไร และไปหาข้อมูลจากที่ใดได้บ้างครับ
คำตอบ